รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันที่ 28 มกราคม 2564 นิเทศการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คุณครูณัฐรินทร์ จันทร์ทิพย์ เป็นครูประจำชั้น โดยจัดการเรียนการสอนแบบ STEM เรื่อง แบบจำลองส่วนประกอบของหู วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 S= ความสำคัญของหู ส่วนประกอบของหู T=สืบค้นข้อมูล การเลือกใช้วัสดุ E=การออกแบบ วางแผน M=การวัด อัตราส่วนด้ลงมือปฏิบัติจริง. มีความสนุกสนานในการเรียนนอกจากนี้สอนควบคู่กับการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม dltv ขอชื่นชมครูประจำชั้นที่มีการเตรียมการสอนอย่างดี ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ บรรยากาศเหมาะแก่การเรียนรู้ คุณครูมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย. มีสื่อการเรียนการสอน. มีการเตรียมการสอนใบงานใบความรู้
นางอรชา เขียวมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 มกราคม 2564


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้