รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
รับรองการบันทึกการนิเทศเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เรื่องอุปกรณ์ที่เป็นอันตรายต่อนักเรียน และขยะหลังอาคารขนาดนี้ครูได้รับการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันนี้เวลา 11:00 น. ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอน พบว่านักเรียนส่วนหนึ่งยังอ่านหนังสือไม่คล่อง ข้าพเจ้าจึงเสนอและครูในเรื่องการอ่านและเน้นนักเรียนด้วย และจัดทำสื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอน ที่นักเรียนเข้าใจในการอ่านมากขึ้น เช่น บัตรคำ บัตรภาพ เป็นต้น
นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 ธันวาคม 2564
หลังจากที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้านิเทศห้องเรียนจากครั้งที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วและวันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เน้นการอ่านคล่อง จัดทำสื่อให้เหมาะสมกับนักเรียน ข้าพเจ้าได้ปรับปรุงแก้ไขด้วยการทำสื่อนวัตกรรม มาบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นางสาวมัญทิตา ชัยมีแรง
ครูอัตราจ้าง
9 กุมภาพันธ์ 25641 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้