รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศภายในและเยี่ยมชั้นเรียนนายเอกพล ชาญสูงเนิน ห้องเด็กพิเศษ ในวันเปิดเรียนวันเเรก หลังปิดเรียนสถานการณ์โควิด -19 ครูและนักเรียนมีความพร้อมในการจัดกิจกรรม
นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 มกราคม 2564
ขอขอบคุณ นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆครับ
นายเอกพล ชาญสูงเนิน
ครูพี่เลี้ยง
17 กุมภาพันธ์ 25641 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้