รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เข้ามานิเทศเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในห้องเรียนขณะนี้ครูได้มีการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อย และในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศเรื่องการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าพบว่าเด็กนักเรียนส่วนหนึ่งระดับชั้นอนุบาลสอง ยังพบปัญหาการจับดินสอที่ผิดวิธีมี การเขียนที่ไม่ถูกต้องข้าพเจ้าจึงขอเสนอแนะให้ครูเน้นนักเรียนในเรื่องดังกล่าวดังนั้นด้วย แนะนำครูจัดทำสื่อและนวัตกรรมต่างๆที่สามารถนำมาใช้ให้นักเรียนสนใจในเรื่องเรียนใช้สื่อมาช่วยในการเรียนผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนได้มากยิ่งขึ้น สภาพห้องเรียนมีการจัดใหม่นี้เรียนความรู้ต่างๆมากขึ้น ห้องเรียนสะอาดปลอดภัยและสวยงามเรียบร้อยดี
นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 ธันวาคม 2564
หลังจากที่ท่านผู้อำนวยการเข้านิเทศห้องเรียนนั้น จากครั้งที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ทำการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อย และในครั้งนี้ได้นิเทศเรื่องการจัดการเรียนการสอน การเรียนในเรื่องของการเขียน การใช้สื่อนวัตกรรมมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ตอนนี้ข้าพเจ้าได้ทำตามข้อเสนอแนะของท่านผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว จัดทำสื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยดึงความสนใจของนักเรียนในเวลาเรียนได้เป็นอย่างดี เป็นประโยชน์ที่ดีทั้งครูผู้สอนและนักเรียน
นางสาวศิริลักษณ์ ทองเสริม
ครูผู้ช่วย
20 มกราคม 2564

เรียบร้อยดี
นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้