รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ครูผู้สอนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา โดยให้นักเรียนร่วมกันทำโจทย์บนกระดาน และครูเฉลย
นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 พฤศจิกายน 2563
หลังจากได้รับการนิเทศ พบว่า เรียบร้อยดี
นางสาวสุกันญา บมขุนทด
ครู
13 มกราคม 2563

ร้อยร้อยดี
นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 มกราคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้