รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ครูผู้สอนใช้สื่อในการสอนคือ แหล่งเรียนรู้จาก สื่อ DLTV มีการบรรยายประกอบกับการให้นักเรียนทำงานในชั่วโมงนี้ นักเรียนเรียนวิชาภาษาไทย ครูผู้สอนได้ให้นักเรียนจดบันทึกในระหว่างการเรียนด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 พฤศจิกายน 2563
หลังจากได้รับการนิเทศห้องเรียนพบว่า ห้องเรียนต้องเพิ่มป้ายนิเทศ และนักเรียนต้องช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน
นางมนัชยา คำมา
ครู
13 มกราคม 2563

ควรจักป้ายนิเทศเพิ่มจากเดิม
นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 มกราคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้