รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ครูผู้สอนใช้สื่อในการสอนคือ แหล่งเรียนรู้จาก สื่อ DLTV มีการบรรยายประกอบกับการให้นักเรียนทำงานในชั่วโมงนี้ ครูสอนในรายวิชาภาษาไทย เรื่อง แผ่นภาพโครงเรื่อง
นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 พฤศจิกายน 2563
ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ดูเรื่อง ความเรียบร้อยของห้องเรียน และ การเรียนการสอนในห้องเรียน
นางสาวศรีวิไล ดงยางวัลย์
ครูพี่เลี้ยง
13 มกราคม 2563

ควรทำป้ายนิเทศเพิ่ม
นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 มกราคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้