รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
หลังจากที่ข้าพเจ้าไดเข้านิเทศห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยดี นักเรียนอ่านออกเขียนได้
นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 พฤศจิกายน 2563
หลังจากที่ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถอ่านออก เขียนได้ดี ส่วนเรื่องของห้องเรียนยังขาดป้ายนิเทศ เช่น ป้ายสมาชิกในห้องเรียน
นางวิไลพร จงใจมั่น
ครู
13 มกราคม 2563

ควรจัดป้ายนิเทศให้ครบ เช่น สมาชิกในห้องเรียน
นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 มกราคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้