รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อดูความเรียบร้อยของห้องเรียน และดูนักเรียนในระหว่างเรียน พบว่า เรียบร้อยดี
นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 พฤศจิกายน 2563
ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้านิเทศห้องเรียน เพื่อดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ ให้ความรู้ต่างๆ มุมให้ความรู้ เป็นต้น
นางสาวชลิตา จิตแก้ว
ครูอัตราจ้าง
13 มกราคม 2563

ควรจัดป้ายนิเทศเพิม เพราะมีจำนวนน้อย
นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 มกราคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้