รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศห้องเรียนและดูการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 พบว่า ห้องเรียนตกแต่งสวยงาม มีป้ายนิเทศ และสะอาดเรียบร้อยดี
นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 พฤศจิกายน 2563
ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้านิเทศห้องเรียนและดูการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 เพื่อดูความเป็นระเบียบร้อยร้อยของห้องเรียน และดูพัฒนาการของนักเรียน
นางสาวมัญทิตา ชัยมีแรง
ครูอัตราจ้าง
13 มกราคม 2563

เรียบร้อยดีมาก
นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 มกราคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้