รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ได้นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนายเอกรินทร์ เกษร พนักงานราชการ สอนในวิชาณิตศาสต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่องการเปรียบเทียบเวลาครูใช้สื่อเทคโนโลยี นักเรียนมีความเข้าใจ
นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กันยายน 2563
รับทราบครับ
นายเอกรินทร์ เกษร
พนักงานราชการ
22 กันยายน 2563

ทราบ
นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กันยายน 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้