รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้นิเทศการสอนของนางสาวชณุตธิดา บัวเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการวัดความยาว จากการตรวจเยี่ยมและนิเทศห้องเรียน การจัดบรรยากาศห้องเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมีความสะอาดเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีการเตรียมการสอน นักเรียนมีความสนใจในการเรียนและสนุกสนานกับการเรียน
นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กันยายน 2563
ขอขอบคุณ ผอ.สุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ที่นิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆ
นางสาวชณุตธิดา บัวเทศ
ครู
16 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้