รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้นิเทศการสอนของนางอัญชลี ศรีบุรินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการเติมเครื่องหมาย >,<,= จากการตรวจเยี่ยมและนิเทศห้องเรียน การจัดบรรยากาศห้องเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมีความสะอาดเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีความรับผิดชอบ เตรียมการสอนมีสื่อประกอบการสอน นักเรียนกล้าเเสดงออกและกระตือรือร้นในการเรียน
นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กันยายน 2563
ขอขอบคุณ ผอ.สุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ที่นิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆ
นางอัญชลี ศรีบุรินทร์
ครู
16 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้