รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันที่ 9 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ตรวจเยี่ยมและนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพอลิเมอร์ พบว่านักเรียนให้ความสนใจในเรื่องที่สอน ถาม ตอบในเรื่องที่ไม่เข้าใจ มีสื่อการสอน นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 กันยายน 2563
ขอขอบคุณ ผอ.สุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ที่นิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆ
นางสุทฤศยา จันทร์เวียง
ครู
16 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้