รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นายคัมฏีศ์ ศรีธนัชโกสิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะค่า ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน การจัดชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมต่างๆของชั้น ป.5 - 6 พบว่าครูผู้สอนได้สอนนักเรียนทำกิจกรรมในรายวิชาคณิตศาสตร์ สอบถามแล้วนักเรียนสามรทำแบบฝึกหัดได้ ได้ให้ข้อคิดเตรียมความพร้อมการทดสอบ โอเน็ต การใช้แบบทดสอบเก่าเพื่อความคุ้นชิน ข้อเสนอแนะ ให้เน้นลายมือ การอ่านเขียนคำพื้นฐาน เน้น 5 ส ทุกสัปดาห์ และการท่องสูตรคูณ/คำอาขยาน ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจหากมีสิ่งใดที่ต้องการช่วยเหลือให้แจ้งมา
นายคัมฎีศ์ ศรีธนัชโกสิณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กันยายน 2563
ข้าพเจ้านางสาวจุฑาทิพย์ แจ่มแสง รับทราบการนิเทศในครั้งนี้ และจะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านผู้อำนวยการ
นางสาวจุฑาทิพย์ แจ่มแสง
ครูผู้ช่วย
8 ตุลาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้