รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นายคัมฏีศ์ ศรีธนัชโกสิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะค่า ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน การจัดชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมต่างๆของชั้น ป.3 -4 พบว่าครูผู้สอนได้ให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มในรายวิชาภาษาไทย นักเรียนร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ลายมือสวยดีจากการสุ่มสอบถาม ข้อเสนอแนะ การจัดฃั้นเรียน เน้น 5 ส ทุกสัปดาห์ ควรการเรียนการสอนเสริม ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ครูผู้สอน ต้องดาวน์โหลดและศึกษาตารางสอนออกอากาศ จัดเตรียมเอกสารใบงานแบบฝึกหัดให้นักเรียนและผสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านโทรศัพท์ หรือ Line หรือ Facebook หรือช่องทางอื่น ๆ ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจหากมีสิ่งใดที่ต้องการช่วยเหลือให้แจ้งมา
นายคัมฎีศ์ ศรีธนัชโกสิณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กันยายน 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้