รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั่วโมงที่ 1 (08.30 - 09.30 น.) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ครูยกตัวอย่างการเรียนการสอน ถามตอบ และทบทวนแบบฝึกหัด ครูสอนเสียงดังแต่นักเรียนตอบเสียงเบา จึงควรให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามให้มากขึ้น แนะนำการจัดบรรยากาศห้องเรียนให้มีความสะอาดมากขึ้น และควรตรวจแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคลเพื่อประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล และให้นำผลไปพัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนน้อย ให้ประเมินผลการท่องสูตรคูณแม่ 2 - 12 ให้ได้ครบทุกคน
นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 กันยายน 2563
ขอขอบคุณ ผอ.จงรักษ์ ตั้งละมัย ที่ให้การนิเทศและคำแนะนำที่พบข้อบกพร่องบางประการ ข้าพเจ้าจะนำไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
นางสาวสุนิสา เพ็งอ่วม
ครูผู้ช่วย
24 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้