รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูกรรณิการ์ มั่นเกตุ ในการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนเรียนรู้เรื่องภาพดอกไม้และการจำแนก นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขสนุกสนาน สนทนาโต้ตอบกับคุรครูเป็นอย่างดี
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 กันยายน 2563
ขอบคุณ ผู้อำนวยการได้มานิเทศการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.1
นางสาวกรรณิการ์ มั่นเกตุ
ครู
23 กันยายน 2563

รับทราบ
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 กันยายน 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้