รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูโสพิศ แก้วทรัพย์ ในรายวิชา คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการสอนการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจดี สามารถตอบคำถามของครูผู้สอนได้
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 กันยายน 2563
ขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ได้มานิเทศและแนะนำการจัดการเรียนการสอนของครูโสพิศ ขอขอบคุณมากค่ะ
นางโสพิศ แก้วทรัพย์
ครู
2 ตุลาคม 2563

รับทราบค่ะ
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 ตุลาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้