รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางสาวจุฑาทิพย์ แจ่มแสง ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของคุณครูมาลี ชาติเนติวุฒิ กำลังสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการหาร โดยใช้วิธีการสอนเชิงอธิบาย ยกตัวอย่างคำ ที่สามารถเป็นหน่วยในการสร้างโจทย์ได้ โดยมีแบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนฝึกสร้างโจทย์ปัญหาการหาร นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และเขียนคำในการสร้างโจทย์ปัญหาได้ถูกต้อง
นางสาวจุฑาทิพย์ แจ่มแสง
ครูผู้ช่วย
14 กันยายน 2563
ข้าพเจ้านางมาลี ชาติเนติวุฒิ ได้รับทราบผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการหาร จะพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
นางมาลี ชาติเนติวุฒิ
ครู
14 กันยายน 2563

รับทราบและจะดำเนินการพัฒนาต่อไป
นางสาวจุฑาทิพย์ แจ่มแสง
ครูผู้ช่วย
16 กันยายน 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้