รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางเปรมฤดี มีสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตะขบ เข้านิเทศการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูผู้รับการนิเทศ คือ นางวรรณวิศา ขำยิ่งเกิด ตำแหน่ง ครู/ครูชำนาญการ จากการนิเทศ พบว่าครูได้เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Things ซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรม จัดได้ดีเยี่ยม นักเรียนตั้งใจเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีการตั้งคำถามจากสิ่งของที่อยู่รอบตัวกับนักเรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนกล้าแสดงออกและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี นำเสนอที่หน้าชั้นเรียนได้ มีการใช้สื่อบัตรคำภาษาอังกฤษที่ง่าย ฝึกให้นักเรียนมีทักษะ Reading & Speaking&Listening ได้คิด วิเคราะห์ในการแต่งประโยคทั้งคำถามและคำตอบสรุปเป็นองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน ขอชื่นชมคุณครูที่ทุ่มเท เอาใจใส่ในการสอนและชื่นชมนักเรียนที่ได้มีความตั้งใจในการเรียนเป็นอย่างดี
นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 กันยายน 2563
ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจะนำข้อเสนอะแนะไปปรับใช้ต่อไป
นางวรรณวิศา ขำยิ่งเกิด
ครู
14 กันยายน 2563

รับทราบ
นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 กันยายน 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้