รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางเปรมฤดี มีสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตะขบ เข้านิเทศการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูผู้รับการนิเทศ คือ นายไกรสร เตียงเกตุ ตำแหน่ง ครู จากการนิเทศ พบว่าครูได้เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแต่งกายให้เหมาะสม ซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรม จัดได้ดีเยี่ยม นักเรียนตั้งใจเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีการถามตอบให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นตามใบงาน มีการใช้สื่อในอินเทอร์เน็ตนำเข้าสู่บทเรียนที่มีภาพการแต่งกายทั้งชาย-หญิง มีใบงานที่ให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ในการแต่งกายที่เหมาะสม ภายในห้องเรียนมีการตกแต่งห้องด้วยสื่อที่หลากหลาย ขอชื่นชมคุณครูที่ทุ่มเท เอาใจใส่ในการสอนและชื่นชมนักเรียน ที่ได้มีความตั้งใจในการเรียนเป็นอย่างดี
นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 กันยายน 2563
ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตะขบที่เข้านิเทศการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และจะนำข้อเสนอแนะไปปรับใช้ต่อไป
นายไกรสร เตียงเกตุ
ครู
14 กันยายน 2563

รับทราบ
นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 กันยายน 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้