รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางเปรมฤดี มีสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตะขบ เข้านิเทศการเรียนการสอน ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ครูผู้รับการนิเทศ คือ นางเนียมสวาท ไพรสิงห์ ตำแหน่ง ครู/ครูชำนาญการพิเศษจากการนิเทศ พบว่าครูได้เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน ซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรม จัดได้ดีเยี่ยม เด็กๆตั้งใจเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีการถามตอบและให้เด็กๆ มานำเสนอที่หน้าชั้นเรียน มีการใช้สื่อที่ง่าย ฝึกให้เด็กๆใช้ร่างกายให้เกิดเสียงได้ เช่น การกระดกลิ้น การดีดนิ้วมือ เป็นต้น นอกจากนี้ได้นำเหตุการณ์จากการที่เด็กๆ เล่นโดยไม่ระมัดระวังมาเป็นกรณีศึกษา ให้เด็กๆ คิด วิเคราะห์หาเหตุผลและสรุปเป็นองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน ขอชื่นชมคุณครูที่ทุ่มเท เอาใจใส่ในการสอนและชื่นชมเด็กๆ ที่ได้มีความตั้งใจในการเรียนเป็นอย่างดี
นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 กันยายน 2563
ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้านิเทศชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
นางเนียมสวาท ไพรสิงห์
ครู
14 กันยายน 2563

รับทราบ
นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 กันยายน 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้