รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางเปรมฤดี มีสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตะขบ เข้านิเทศการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้รับการนิเทศ คือ นายกั๊ก คล้ายใจตรง ตำแหน่ง ครู/ครูชำนาญการพิเศษ จากการนิเทศ พบว่าครูได้เตรียมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน ซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรม จัดได้ดีเยี่ยม นักเรียนตั้งใจเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีการถามตอบและให้นักเรียนยกตัวอย่าง มีการใช้สื่อเทคโนโลยีจากแอพพลิเคชั่นทรู เนื้อหาวิชาสุขศึกษา ป.5 ซึ่งเป็นสื่อที่ง่ายต่อการเรียนรู้ นักเรียนสามารถเปิดย้อนกลับมาเรียนรู้เองภายหลังได้จากแอพพลิเคชั่นดังกล่าว เป็นการฝึกให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์และสรุปเป็นองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน สิ่งที่ได้เสนอแนะไว้ในครั้งนี้สำหรับนักเรียน ในเรื่องการใช้คำพูดที่ต้องมีหางเสียง ครับ/คะ ขอชื่นชมคุณครูที่ทุ่มเท เอาใจใส่ในการสอนและชื่นชมนักเรียนที่ได้มีความตั้งใจในการเรียนเป็นอย่างดี
นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 กันยายน 2563
ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน
นายกั๊ก คล้ายใจตรง
ครู
14 กันยายน 2563

รับทราบ
นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 กันยายน 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้