รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางเปรมฤดี มีสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตะขบ เข้านิเทศการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูผู้รับการนิเทศ คือ นายบุญยืน แก่นเกลี้ยง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างตามโครงการจ้างครูสาขาคอมพิวเตอร์ งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพชรบูรณ์ 3 จากการนิเทศ พบว่าครูได้เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ Scratch เบื้องต้น ซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรม จัดได้ดีเยี่ยม นักเรียนตั้งใจเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว สามารถนำสุภาษิตมาสร้างเป็นนิทานและทำเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ มีการบันทึกเสียงและนำเข้าไปใช้ในโปรแกรม เป็นการฝึกให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ในการนำข้อมูลที่ได้สืบค้นจากอินเทอร์เน็ตมาใช้สร้างสรรค์ตามจินตนาการ ขอชื่นชมคุณครูที่ทุ่มเท เอาใจใส่ในการสอนและชื่นชมนักเรียนที่ได้มีความตั้งใจในการเรียนเป็นอย่างดี
นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 กันยายน 2563
ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กระผมจะะนำข้อเสนอแนะและข้อแนะนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
นายบุญยืน แก่นเกลี้ยง
ครูอัตราจ้าง
14 กันยายน 2563

รับทราบ
นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 กันยายน 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้