รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางเปรมฤดี มีสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตะขบ เข้านิเทศการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้รับการนิเทศ คือ นางสาวสุภาพร ลานณรงค์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จากการนิเทศ พบว่าครูได้เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนแผนภูมิรูปภาพ ซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรม จัดได้ดีเยี่ยม นักเรียนตั้งใจเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีการถามตอบและให้นักเรียนมานำเสนอที่หน้าชั้นเรียน มีการใช้สื่อที่ง่าย ฝึกให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาเหตุผลและสรุปเป็นองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน สิ่งที่ได้เสนอแนะไว้ในครั้งนี้สำหรับคุณครู : ให้บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรค์ ข้อเสนอแนะท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ รวมถึงแบบประเมินผลการทำใบงาน แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และนำส่ง ผอ. เพื่อตรวจทานความเข้าใจในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ สำหรับนักเรียน ได้ให้คำแนะนำในการใช้คำพูดที่ต้องมีหางเสียง ครับ/คะ และนักเรียนควรนำไม้บรรทัดใส่กระเป๋ามาด้วยทุกวัน สังเกตจากการวาดแผนภูมิ นักเรียนจะยืมไม้บรรทัดจากเพื่อนหรือวาดโดยไม่ใช้ไม้บรรทัด ซึ่งทำให้รูปแผนภูมิที่วาดไม่เรียบร้อย ขอชื่นชมคุณครูที่ทุ่มเท เอาใจใส่ในการสอนและชื่นชมนักเรียนที่ได้มีความตั้งใจในการเรียนเป็นอย่างดี
นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 กันยายน 2563
ขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ข้าพเจ้าจะะนำข้อเสนอะแนะไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
นางสาวสุภาพร ลานณรงค์
ครูผู้ช่วย
14 กันยายน 2563

รับทราบ
นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 กันยายน 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้