รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั่วโมงที่ 5 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสถาปนาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกระบวนการ Active learning บรรยากาศการเรียนนักเรียนมี ความยิ้มแย้มแจ่มใส คุณครูให้กำลังใจอ่านมากๆ เขียนให้มาก บูรณาการวิชาภาษาไทย สุขศึกษา เหตุการณ์ปัจจุบัน โควิด-19 ข้อเสนอแนะ ควรให้นักเรียนอ่านหนังสือเป็นรายบุคคลเพิ่มเติมเพื่อประเมินผลการอ่านเขียนรายบุคคล
นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 กันยายน 2563
ขอขอบคุณ ผอ.จงรักษ์ ตั้งละมัย ที่นิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ข้อเสนอแนะในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคลต่อไป
นางคนึง โสดารัตน์
ครู
13 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้