รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั่วโมงที่ 5 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องชีวิตสัมพันธุ์ ครูผู้สอนทบทวนเนื้อหาเรื่องร่างกาย และเน้นการสอนผ่านยูทูปให้นักเรียนได้ศึกษาที่บ้าน ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนร่วมอภิปราย เรื่อง ระบบนิเวศ มีการบูรณาการการสอนภาษาไทย เน้นการเขียนการอ่านให้มีความรับผิดชอบ ข้อเสนอแนะ ควรให้นักเรียนที่เรียนช้าได้นั่งใกล้กับครูผู้สอน เพื่อได้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด คุณครูได้วัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน
นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 กันยายน 2563
ขอขอบคุณคุณ ผอ.จงรักษ์ ตั้งละมัย ที่ให้การนิเทศและข้อเสนอแนะในการปฎิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ได้ชี้แนะ ให้คำแนะนำที่พบข้อบกพร่องบางประการ ข้าพเจ้าจะรับคำชี้แนะเพื่อไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
นางสำเนียง พุทธา
ครู
14 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้