รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ชั่วโมงที่ 3 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีเพลงให้นักเรียนนันทนาการ เรื่องสี (Colour) Violet สีม่วง คุณครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนพูดตามและเขียนตาม มีการตอบโต้ของนักเรียนเสียงดังฟังชัด ครูผู้สอนบูรณาการวิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาศิลปะ (วาดรูปและร้องเพลง) ชื่นชมการจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนมีส่วนร่วม กล้าแสดงออก กล้าตอบคำถาม (Active learning) และมอบการบ้านให้นักเรียนวาดภาพผลไม้สีม่วง
นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 กันยายน 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้