รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั่วโมงที่ 2 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำสมาธิก่อนเรียน ทบทวนการเรียนแม่ ก กา และดำเนินการจัดการเรียนเนื้อหามาตราตัวสะกด 8 มาตรา โดยกระบวนการ Active learning ส่งเสริมการเป็นประชาธิปไตยในการตอบคำถาม ยกมือก่อนตอบคำถาม และมีการชื่นชมให้กำลังใจนักเรียนที่ตอบถูก ข้อเสนอแนะ นักเรียนอ่านและตอบคำถามเสียงเบา และอ่านเขียนไม่คล่อง คุณครูควรให้อ่านเป็นรายบุคคลและมีการเขียนไทยในแต่ละชั่วโมงเพิ่มเติม
นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 กันยายน 2563
ขอขอบคุณท่านผอ.ที่ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้คำแนะนำเพิ่มเติมซึ่งจะได้นำไปพัฒนาต่อไป
นางวันเพ็ญ พิมาน
ครู
18 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้