รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เวลา 10.50 น. วิชาคณิตศาสตร์ พบว่าครูได้ทำแผนจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนดีมาก ใช้สื่อเหมาะสมกับวัยเด็กดี เด็กทุกคนมีส่วนร่วมได้ดมาก
นางคำพา บุญเรือง
ครู
28 สิงหาคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้