รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 เวลา 09.50 น. วิชาภาษาไทยพบว่าครูได้บันทึกจัดการเรียนรู้ดี ใช้สื่อดีมาก เด็กสนใจตั้งใจดีมาก
นางคำพา บุญเรือง
ครู
28 สิงหาคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้