รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เวลา 09.40น. วิชาภาษาไทยพบว่าครูได้เตรียมบันทึกการสอนและสอนตรงตามแผน และให้เน้นเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบในห้องเรียน
นางคำพา บุญเรือง
ครู
28 สิงหาคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้