รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้า นางสาวบังอร เลิกนอก ได้เข้านิเทศ การสอน ของนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง ครูผู้สอน แนะแนว/ต้านทุจริต ชั้น ม.1 เรื่อง การแสดงออกถึงการต้านทุจริตทุกรูปแบบ คุณครูธมนวรรณ ได้ให้นักเรียนชั้น ม.1 ออกแบบโปสเตอร์ต้านทุจริตเป็นกลุ่ม จากนั้นให้เวลาจัดทำ และเตรียมนำเสนอรายกลุ่ม ข้าพเจ้าชื่นชมการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนกล้าแสดงออก การนำเสนอหน้าชั้นเรียน ข้าพเจ้าจะนำแนวทางการสอนของคุณครูธมนวรรณ ไปปรับใช้ในรายวิชาของข้าพเจ้าเอง
นางสาวบังอร เลิกนอก
ครู
28 สิงหาคม 2563
ขอบคุณ นางสาวบังอร เลิกนอก ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ที่ได้มานิเทศการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนวและต้านการทุจริต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งข้าพเจ้ากำลังจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตโดยให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มและช่วยกันออกแบบการต้านทุจริตเพื่อปลูกฝังค่านิยมดีดีให้แก่นักเรียนและนำไปสู่สังคมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบต่อไป
นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง
ครู
28 สิงหาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้