รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางศิริกันยา พูลสวัสดิ์ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของคุณครู แร่งไหม นางแย้ม กำลังสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ในเรื่องของการอ่าน บทเรียนจากหนังสือภาษาพาที นักเรียนอ่านออกเสียงตามคุณครู และการเรียนรู้คำจากคำนำเรื่อง แต่ควรมีสื่อประกอบการเรียนการสอนในแต่ละบท
นางศิริกันยา พูลสวัสดิ์
ครู
28 สิงหาคม 2563
ข้าพเจ้า นางสาวแร่งไหม นางแย้ม ได้รับการนิเทศการสอน จากคุณครู ศิริกันยา พูลสวัสดิ์ จะปรับปรุง และพัฒนาให้มีสื่อการเรียนการสอน ให้ดีขึ้นตามคำแนะนำ ขอบคุณค่ะ
นางสาวแร่งไหม นางแย้ม
ครูอัตราจ้าง
28 สิงหาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้