รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางสาวแร่งไหม นางแย้ม ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของคุณครู ศิริกันยา พูลสวัสดิ์ กำลังสอนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เรื่อง การนับจำนวนตัวเลข มีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้ มีสื่อ เกม ช่วยทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ให้เข้าใจได้มากขึ้น บรรยากาศในชั้นเรียน มีสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มาก
นางสาวแร่งไหม นางแย้ม
ครูอัตราจ้าง
28 สิงหาคม 2563
รับทราบการนิเทศและจะพัฒนาในการเรียนการสอนให้ดีชึ้นต่อไป
นางศิริกันยา พูลสวัสดิ์
ครู
28 สิงหาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้