รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันที่ 24 กรกฎาคม. 2563 นิเทศการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย. เรื่องมาตราตัวสะกด. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คุณครูมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย. มีสื่อการเรียนการสอน. มีการเตรียมการสอนใบงานใบความรู้. นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง. มีความสนุกสนานในการเรียนนอกจากนี้สอนควบคู่กับการการเรียนการสอนทางไกล dltv
นางอรชา เขียวมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กรกฎาคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้