รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล 3 เวลา 10.00น. ห้องเรียนมีความพร้อม ครูสอนหน่วยหนูทำได้ นักเรียนมีความกระตื้อรือร้นในกิจกรรมได้ดี
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กรกฎาคม 2563
ขอขอบคุณท่านผุ้อำนวยการ ที่มาให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอนค่ะ
นางสาวฐิติมา ลิสี
ครู
22 กรกฎาคม 2563

รับทราบ
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กรกฎาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้