รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนายกีรติภัทร์ เพิ่มพูลพานิช ซึ่งทำการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขอขอบคุณคุณครูที่มีความพยายาม มุ่งมั่น ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กรกฎาคม 2563
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่มานิเทศและให้กำลังใจในการการทำงานครับ
นายกีรติภัทร์ เพิ่มพูลพานิช
ครูอัตราจ้าง
30 กรกฎาคม 2563

รับทราบ
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 กรกฎาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้