รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแก้วได้ไปนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูกิตติภพ อ่อนท้วม ซึ่งได้ทำการสอนวิชา สังคมศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีความตั้งใจ ใฝ่เรียนใฝ่รู้เป็นอย่างดี
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 กรกฎาคม 2563
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการมากครับที่มานิเทศ
นายกิตติภพ อ่อนท้วม
ครู
24 กรกฎาคม 2563

รับทราบ
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กรกฎาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้