รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งคุณครูนิสัญ พันละบาล เป็นครูผู้สอน สอนเรื่องของจำนวน ตัวเลขในหลักต่างๆ นักเรียนมีปฎิสัมพันธ์โต้ตอบกับคุณครูเป็นอย่างดี สภาพห้องเรียนสะอาด น่าเรียน ขอขอบคุณคุณครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่งที่ตั้งใจถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักเรียน
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 กรกฎาคม 2563
ขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่มานิเทศการสอน เยี่ยมชมห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ส.ต.ท.นิสัญ พันละบาล
ครู
24 กรกฎาคม 2563

รับทราบ
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กรกฎาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้