รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศการการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การจัดห้องเรียนยังไม่เรียบร้อย ป้ายสถิตินักเรียน ไม่เป็นปัจจุบัน
นายวีรวัฒน์ มาศนุ้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 กรกฎาคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้