รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้าได้นิเทศก์การจักเรียนเรียนการสอน ชั้นเรียนปฐมวัย อนุบาล๒และ๓ เพื่อติดตามความพร้อมของห้องเรียน และ มาตรการป้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในห้องเรียน มีการตกแต่งห้องเรียน และการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Q4 ของสำนักงานเขต มีการลงข้อมูลป้ายสถิตการมาเรียน มีการจัดห้องเรียนตามองค์ประกอบห้องเรียนน่าอยู่
นายวีรวัฒน์ มาศนุ้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 กรกฎาคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้