รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง พีทากอรัส นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนดี การจัดบรรยากาศชั้นเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ ขอขอบคุณ คุณครูกัลยา ใจเย็น ครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่งที่มีความใส่ใจ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กรกฎาคม 2563
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่มานิเทศการเรียนการสอน
นางกัลยา ใจเย็น
ครู
21 กรกฎาคม 2563

รับทราบ
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กรกฎาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้