รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นิเทศคุณครูกฤตพร พืชงาม การจัดสถานการณ์การเรียนดี นิเทศวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ (งานบ้าน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 11 คน นักเรียนมีปฎิสัมพันธ์กับคุณครูเป็นอย่างดี ขอขอบคุณคุณครูกฤตพร พืชงาม ที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กรกฎาคม 2563
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างยิ่งที่ได้มานิเทศ และแนะนำ
นางสาวกฤตพร พืชงาม
พนักงานราชการ
21 กรกฎาคม 2563

รับทราบ
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กรกฎาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้