รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้านางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนของนางสาวแสงอรุณ ตะเฆ่ทอง ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นการสอนเริ่องระบบหมุนเวียนเลือด นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี และสามารถตอบคำถามของครูได้ ขอขอบคุณคุณครูแสงอรุณ ตะเฆ่ทอง เป็นอย่างยิ่ง ที่จัดบรรยากาศการเรียนการสอนได้น่าเรียนเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 กรกฎาคม 2563
ขอขอบคุณผอ.วลัยลักษณ์ที่ได้มาตรวจเยี่ยมนิเทศการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นม.2 เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ในช่วงเช้าค่ะ
นางสาวแสงอรุณ ตะเฆ่ทอง
ครูผู้ช่วย
14 กรกฎาคม 2563

รับทราบ
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กรกฎาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้