รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้อำนวยการโรงงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ(ด้านกายภาพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูประจำชั้น คือ นายณรงค์เดช คงปรางดี โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - เพิ่มเติมรายการที่ยังไม่ครบถ้วน - ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดตกแต่งห้องเรียน และป้ายนิเทศ
นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 กรกฎาคม 2563
ขอขอบคุณคณะนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและคำติชมในการเยี่ยมชั้นเรียนในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงใช้ในการจัดการชั้นเรียนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
นายณรงค์เดช คงปรางดี
ครู
9 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้