รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณูสมปอง ปานมณี ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 สภาพห้องสะอาด มีการจัดความพร้อมในการเรียนได้เหมาะสม
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กรกฎาคม 2563
ขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มาเยี่ยมชม นิเทศการจัดการเรียนการสอนองครูอนุบาล ช่วงภาคเช้า ก่อนเด็กรับประทานอาหาร
นางสมปอง ปานมณี
ครู
3 กรกฎาคม 2563

รับทราบ
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กรกฎาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้