รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
การจัดการเรียนการสอนของครูประจำชั้น ป.1 มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เอาใจใส่ต่่อนักเรียน สภาพห้องเรียนสะอาด โปร่งโล่งสบาย บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 กรกฎาคม 2563
ขอขอบพระคุณ ท่าน ผุ้อำนวยการวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช ที่มานิเทศติดตามการเรียนการสอนซึ่งเป็นวันเปิดเรียนวันแรก และท่านให้ความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง
นางสาวเกศินี รัตนจิตร์
ครูอัตราจ้าง
3 กรกฎาคม 2563

รับทราบ
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กรกฎาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้