รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนายเสน่ห์ มะโนชัย ครูประจำชั้น ป.6/2 ปรากฎว่า มีความสะอาดน่าเรียน มีการจัดจุดเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร ชัดเจน จัดโต๊ะเก้าอี้เพียงพอสำหรับนักเรียน แต่ยังขาดโต๊ะวางเจลหน้าห้องเรียน และการจัดตกแต่งบรรยากาศให้น่าเรียนกว่าเดิม จึงแนะนำให้ปรับปรุง และรายงานผลอีกครั้ง
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มิถุนายน 2563
ตามที่ได้รับฟังคำนิเทศ ได้ปรุับปรุงแก้ไขในส่วนที่ขาดทั้งบรรยากาศในห้องเรียนและโต๊ะเจลล้างมือเรียบร้อยแล้ว
นายเสน่ห์ มะโนชัย
ครู
26 มิถุนายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้